ज्ञानगंगा वेळापत्रक-नोव्हेंबर२०१७

ज्ञानगंगा 1

पुणे- कोल्हापूर- दौरा
(आयुर्वेद )
दिनांक ठिकाण

10/11/17 नारायणगांव, मंचर, अवसारीफाटा, चाकण, पिंपरीमु.
11/11/17 आकुर्डी, थेरगांव, कोथरूड, सारसबागमु.
12/11/17 सातारा, कराड,सांगलीमु.
13/11/17 जयसिंगपूर, इचलकरंजी, जवाहरनगर,कोटीतीर्थकोल्हापूरमु.
14/11/17 वैभववाडी, कडुवाडी, सावंतवाडी, राजापूर, पाली, रत्नागिरीमु.
15/11/17 कोसुंभ, पुणेमु.
16/11/17 श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

मराठवाडादौरा
(आयुर्वेदवश्रीस्वामीसमर्थसेवाअंक)
दिनांक ठिकाण

20/11/17 येवला, वैजापूर, वाळुंज, बन्सीलालनगर, गारखेडामु.
21/11/17 गेवराई, सहयोगनगर बीड, भाग्यनगर बीड, वडवणी, खंडोबानगर परळी वैजनाथ, प्रियानगर परळी वैजनाथ, अंबाजोगाई मु.
22/11/17 उस्मानाबाद, तुळजापूर, लातूर, अहमदपूर, मगनपूरा, नांदेडमु.
23/11/17 वसमत, हिंगोली, पुर्णा, ताडकस, विकासनगरपरभणी, शिवाजीनगर परभणी मु.
24/11/17 सिंचननगर परभणी, चिंचोली, परतुर, नेर, नरिमननगर जालना, तुळजाभवानीनगर जालना, गारखेडा मु.
25/11/17 श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

ज्ञानगंगा 2

मराठवाडादौरा

(मुद्रण, स्वयंरोजगार)

दिनांक       ठिकाण

10/11/17 येवला, वैजापूर, गंगापूर, वाळुंज, शिवाजीनगर-औ.बाद, गारखेडा,एन.9-औ.बादमु.
11/11/17 विठ्ठलनगर, गेवराई, सहयोगनगरबीड, भाग्यनगर बीड, वडवणी, माजलगाव, खंडोबानगर परळी, प्रियानगर परळी, अंबेजोगाई लातूर मु.
12/11/17 अहमदपूर, मगनपूरा नांदेड, वसमत, परभणीशहरातील केंद्र वमु.
13/11/17 जिंतूर, मंठा, नेर, जालना शहरातील केंद्र, भोकरदन, सिल्लोड, गारखेडा, औ.बाद, मु.
14/11/17 श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

अहमदनगरजिल्हादौरा

(आयुर्वेदवमुद्रण, स्वयंरोजगार)

दिनांक       ठिकाण

19/11/17 सिन्नर, अकोले, संगमनेर, शहरातीलकेंद्र, आश्वी, चिंचपूरमु.
20/11/17 औरंगपूर, लोणी, कोल्हार, राहुरी, अ.नगरशहरातील केंद्र मु.
21/11/17 समर्थनगर श्रीगोंदा, वांगदरी, मढेवडगाव, लोणीव्यंकनाथ, वेलवंडी, पारनेर, केडगाव, नगरमु.
22/11/17 पाथर्डी, शेवगांव, पैठण, नेवासा, करजगाव, श्रीरामपूरशहरातील केंद्र मु.
23/11/17 रासकरमळा श्रीरामपूर, बाभळेश्वर, तिसगाव, निबेवस्ती, कोल्हार, पिंप्रीनिर्मळ, राहता, साकुरी, शिर्डी, कोपरगाव मु.
24/11/17 कोळपेवाडी, वेळापूर, कारवाडी, चासनळी, धामोरी, निफाड, नाशिकरोड, श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

ज्ञानगंगा 3

विदर्भदौरा

(आयुर्वेदवमुद्रण, स्वयंरोजगार)

दिनांक       ठिकाण

7/11/17 धरणगांवयावल मु.
8/11/17 फैजपूर, रावेर, भुसावळमु.
9/11/17 मुक्ताई नगर, मलकापूर, बुलढाणासरस्वती नगर ,बुलढाणाराम नगर, चिखली, मेहकर, मालेगाव मु.
10/11/17 अकोला शहरातील केंद्र, अकोट, अंजनगावसुर्जीमु.
11/11/17 परतवाडा, अचलपूरसमर्थ नगर, अचलपूरभुलभुलैय्या, चांदूरबाजार, अमरावती- राजापेठ, अमरावतीरहाटगांव, कारंजाघाडगे, कळमेश्वर, सावनेरमु.
12/11/17 झिं. टाकळी, नागपूरमहल नागपूर, नागपूरचक्रधर नगर, वर्धा, यवतमाळ, कारंजालाड, बोरगांवमंजु, खामगावमु.
13/11/17 श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

 

मुंबईदौरा

(आयुर्वेदवमुद्रण, स्वयंरोजगार)

दिनांक       ठिकाण

20/11/17 इगतपुरी, खडकपाडा, कल्याण, कोळशेवाडी, डोंबिवली, बदलापूर मु.
21/11/17 पनवेल, चोंढी, अलिबाग, रोहावरसे, रोहा अष्टमी मु.
22/11/17 नेरूळ, दिवागांव, एरोली, भांडूप मु.
23/11/17 नालासोपारा, विरारसफाळे, श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

ज्ञानगंगा 4

पुणे-कोल्हापूरदौरा

(मुद्रण, स्वयंरोजगार, गुरुआमृत)

दिनांक       ठिकाण

06/11/17 नारायणगांव, मंचर, अवसारीफाटा, चाकणतळेगावदाभाडे मु.
07/11/17 पिंपरी, आकुर्डी, थेरगांव, कोथरुड, सारसबाग मु.
08/11/17 मुंढवा, हडपसर, काळेबोराटेनगर, सासवड, सातारा, कराड, सांगली मु.
09/11/17 जयसिंगपूर, इचलकरंजी, जवाहरनगर, कोटीतीर्थकोल्हापूर मु.
10/11/17 श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

खान्देशदौरा

(आयुर्वेदवमुद्रण, स्वयंरोजगार, गुरुआमृत)

दिनांक       ठिकाण

13/11/17 कळवण, देवळा, सटाणा, ताहराबाद, लोहणेर, दहिवेल, नंदुरबार मु.
14/11/17 तळोदा, प्रकाशा, शहादा, वडाळी, शिरपूर, विद्यानगरधुळे, शिवाजीरोडधुळे, पारोळा, अमळनेर मु.
15/11/17 जामनेर, शेंदुर्णी, पाचोरा, भडगाव, कजगाव, चाळीसगाव मु.
16/11/17 अयोध्यानगरजळगाव, आनंदनगरजळगाव, प्रतापनगरजळगाव मु.,
17/11/17 नांदगाव, मनमाड, पिंपळगावबसवंत, श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

Check Also

ज्ञानगंगा वेळापत्रक