ज्ञानगंगा वेळापत्रक- नोव्हेंबर २०१८

ज्ञानगंगा आपल्यादारी

ज्ञानगंगा 

९९२२४२०२७८ 

पुणेकोल्हापूर (आयुर्वेद)

       दिनांक                         ठिकाण
  १३- नोव्हेंबर  नारायणगांव, मंचर, अवसारी फाटा, चाकण, पिंपरी मु.
  १४- नोव्हेंबर  आकुर्डी, थेरगाव, कोथरुड, सारसबाग मु.
  १५ – नोव्हेंबर   सातारा, कराड, सांगली मु.
  १६ – नोव्हेंबर  जयसिंगपूर,नदीवेस इचलकरंजी, जवाहरनगर, कोटीतीर्थ कोल्हापूर मु.
  १७- नोव्हेंबर  वैभववाडी, कडूवाडी, सावंतवाडी, राकापूर, पाली, रत्नागिरी मु.
  १८- नोव्हेंबर  कौसुंभ, पुणे मु.
  १९- नोव्हेंबर  श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

मराठवाडा दौरा

(आयुर्वेद व श्री स्वामी समर्थ सेवा अंक)

       दिनांक                                                ठिकाण
      २७-नोव्हेंबर  येवला, वैजापूर, गंगापूर, वाळुंज, बन्सीलाल नगर, गारखेडा मु.
      २८-नोव्हेंबर  गेवराई, सहयोगनगर बीड, भाग्यनगर बीड, वडवणी, खंडोबा नगर परळी वैजनाथ, प्रियानगर परळी वैजनाथ,   अंबाजोगाई मु. 
      २९-नोव्हेंबर  उस्मानाबाद, तुळजापूर,  सोलापूर, लातूर मु.
      ३०-नोव्हेंबर  अहमदपूर, मगनपुरा नांदेड, वसमत, विकास नगर परभणी, शिवाजी नगर, परभणी मु.
      ३१-नोव्हेंबर  सिंचननगर परभणी,  सेलू, चिंचोली, परतुर, नेर, नरिमननगर जालना, तुळजाभवानीनगर जालना, गारखेडा, मु.
      १-डिसेंबर  श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

ज्ञानगंगा २ : ७४४७४३६००२

मराठवाडा दौरा

(मुद्रण, स्वयंरोजगार)

       दिनांक                                       ठिकाण
      १३-नोव्हेंबर  येवला, वैजापूर, गंगापूर, वाळुंज, शिवाजीनगर, औ.बाद, गारखेडा एन.९, औ.बाद मु.
      १४-नोव्हेंबर  विठ्ठलनगर, गेवराई, सहयोगनगर बीड, भाग्यनगर बीड, वडवणी, माजलगाव, खंडोबानगर परळी, अंबेजोगाई, लातूर   मु.
      १५-नोव्हेंबर  अहमदपूर, मगनपूरा नांदेड, वसमत, परभणी शहरातील केंद्र व मु.
      १६-नोव्हेंबर  जिंतूर, मंठा, नेर, जालना शहरातील केंद्र, भोकरदन, सिल्लोड,  एन-९, औ.बाद, मु.
      १७-नोव्हेंबर  श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

अहमदनगर जिल्हा दौरा

(आयुर्वेद मुद्रण, स्वयंरोजगार)

       दिनांक                        ठिकाण
     १९- नोव्हेंबर
 सिन्नर, अकोले, संगमनेर शहरातील केंद्र, आश्वी, चिंचपूर मु.
    २२- नोव्हेंबर  लोणी, कोल्हार, राहुरी, अ.नगर शहरातील केंद्र मु.
    २३ – नोव्हेंबर  श्रीगोंदा, वांगदरी, मढे वडगाव, लोणी व्यंकनाथ, वेलवंडी, पारनेर, केडगाव, नगर मु.
    २४ – नोव्हेंबर  पाथर्डी, शेवगांव, पैठण, नेवासा, करंजगाव, श्रीरामपूर.
    २५ – नोव्हेंबर  रासकर मळा श्रीरामपूर, बाभळेश्वर, तिसगाव, निबेवस्ती, कोल्हार, पिंप्री निर्मळ, राहता, साकुरी, शिर्डी, कोपरगाव मु.
    २६ – नोव्हेंबर  कोळपेवाडी, वेळापूर, कारवाडी, चासनळी, धामोरी, निफाड, नाशिकरोड, श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

ज्ञानगंगा ३: ७४४७४३६००३

विदर्भ दौरा

(आयुर्वेद मुद्रण, स्वयंरोजगार)

 

     दिनांक                                            ठिकाण
  १४ – नोव्हेंबर  भुसावळ मु.
  १५- नोव्हेंबर  मुक्ताईनगर, मलकापूर, सरस्वतीनगर बुलढाणा, रामनगर बुलढाणा, चिखली, मेहकर, मालेगाव मु.
  १६- नोव्हेंबर  अकोला शहरातील केंद्र, अकोट, अंजनगाव सुर्जी मु.
  १७ – नोव्हेंबर  अचलपूर समर्थ नगर, अचलपूर भूलभुलैया, चांदूर बाजार, राजापेठ अमरावती, अमरावती रहाटगांव, कारंजा घाडगे,  कळमेश्वर, सावनेर  मु. 
 १८ – नोव्हेंबर  झिंगाबाई टाकळी नागपूर, महल नागपूर, नागपूर चक्रधर नगर नागपूर, वर्धा, यवतमाळ मु
  १८- नोव्हेंबर  कारंजालाड, बोरगाव मंजू, खामगांव मु.
  १९ – नोव्हेंबर   वणी, पांढरकवडा, यवतमाळ मु.
  २० – नोव्हेंबर  कारंजालाड, बोरगाव मंजू खामगाव
  २१ – नोव्हेंबर  श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

मुंबई दौरा

(आयुर्वेद मुद्रण, स्वयंरोजगार)

    दिनांक                                   ठिकाण
 २२ – नोव्हेंबर  इगतपुरी, खडकपाडा, कल्याण, कोळशेवाडी, डोंबिवली, बदलापूर मु.
 २३ – नोव्हेंबर    पनवेल, नेरूळ, दिवागांव, एरोली, भांडूप मु.
 २४- नोव्हेंबर  पाली, नेरूळ, दिवागाव, ऐरोली, भांडूप मु.
 २४- नोव्हेंबर  नालासोपारा, विरार, सफाळे, श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

ज्ञानगंगा ४: ७४४७४३६०८५

पुणे-कोल्हापूर दौरा

(मुद्रण, स्वयंरोजगार )

     दिनांक                                ठिकाण
 ३० – ऑक्टोंबर  नारायणगांव, मंचर, अवसारी फाटा, चाकण पिंपरी मु.
 ३१- ऑक्टोंबर  आकुर्डी, थेरगांव, कोथरुड, सारसबाग मु.
  १- नोव्हेंबर  मुंढवा, हडपसर, काळे बोराटे नगर, सासवड, सातारा, कराड, सांगली मु. 
 २ – नोव्हेंबर  जयसिंगपूर, इचलकरंजी, जवाहरनगर, कोटीतीर्थ कोल्हापूर मु.
 ३- नोव्हेंबर  श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

 

खांदेश दौरा

(आयुर्वेद व मुद्रण, स्वयंरोजगार )

 

     दिनांक                                ठिकाण
 १२- नोव्हेंबर  कळवण, देवळा, सटाणा, ताराहाबाद, लोहणेर, दहिवेल, नंदुरबार मु.
 १३ – नोव्हेंबर  तळोदा, प्रकाशा, शहादा, वडाळी, शिरपूर, विद्यानगर, धुळे, शिवाजीरोड धुळे, अमळनेर मु.
 १४ – नोव्हेंबर   पारोळा, धरणगाव, यावल  मु.
 १५ – नोव्हेंबर   फैजपूर, रावेर देशमुख प्लॉट, रावेर दत्तात्रेय नगर, प्रतापनगर, जळगाव मु. अयोध्यानगर जळगाव, आनंदनगर जळगाव, प्रतापनगर जळगाव जामनेर, शेंदुर्णी, पाचोरा, भडगाव, कजगांव मु.
 १६ – नोव्हेंबर  अयोध्यानगर जळगाव, आनंदनगर जळगाव, प्रतापनगर जळगाव जामनेर, शेंदुर्णी, पाचोरा, भडगाव, कजगांव,     चाळीसगाव मु.
 १७- नोव्हेंबर  कन्नड, नांदगाव, मनमाड, पिंपळगाव बसवंत, श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत