ज्ञानगंगा वेळापत्रक- एप्रिल २०१८

ज्ञानगंगा आपल्यादारी

ज्ञानगंगा 

९९२२४२०२७८ / ७४४७४३६००२

पुणेकोल्हापूरकोकण दौरा (आयुर्वेद)

       दिनांक                         ठिकाण
  १४-एप्रिल नारायणगांव, मंचर, अवसारीफाटा, चाकण, तळेगाव दाभाडे मु.
  १५-एप्रिल  पिंपरी, आकुर्डी, थेरगाव, कोथरुड, सारसबाग मु.
  १६-एप्रिल मुंढवा, हडपसर, काळेबोराडेनगर, सातारा, कराड,सांगली मु.
  १७-एप्रिल जयसिंगपूर, इचलकरंजी, जवाहरनगर, कोटीतीर्थ, कोल्हापूर मु.
  १८-एप्रिल वैभववाडी, कडूवाडी, सावंतवाडी, राजापूर, पाली, रत्नागिरी मु.
  १९–एप्रिल श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

मराठवाडा दौरा

(आयुर्वेद व श्री स्वामी समर्थ सेवा अंक)

       दिनांक                                                ठिकाण
        २-मे  येवला, वैजापूर, वाळुंज, बन्सीलाल नगर, गारखेडा मु.
        ३-मे गेवराई, सहयोगनगर बीड, भाग्यनगर, बीड, वडवणी, खंडोबा नगर परळी वैजनाथ, प्रियानगर परळी वैजनाथ, अंबाजोगाई मु. 
        ४-मे   उस्मानाबाद, तुळजापूर, लातूर मु.
        ५-मे अहमदपूर, मगनपूरा, नांदेड, वसमत, विकास नगर परभणी, शिवाजी नगर, परभणी मु.
        ६-मे सिंचननगर परभणी, चिंचोली, परतुर, नेर, नरिमननगर जालना, तुळजाभवानीनगर जालना, गारखेडा मु.
        ७-मे श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

ज्ञानगंगा २ : ७४४७४३६००२

मराठवाडा दौरा

(मुद्रण, स्वयंरोजगार)

       दिनांक                                       ठिकाण
       ३-एप्रिल येवला, वैजापूर, गंगापूर, वाळुंज, शिवाजीनगर, औ.बाद, गारखेडा एन.9, औ.बाद मु.
      ४-एप्रिल विठ्ठलनगर, गेवराई, सहयोगनगर बीड, भाग्यनगरबीड, वडवणी, माजलगाव, खंडोबानगर परळी, प्रियानगरपरळी, अंबेजोगाई, लातूर मु.
      ५-एप्रिल अहमदपूर, मगनपूरा नांदेड, वसमत, परभणी शहरातीलकेंद्र व मु.
     ६-एप्रिल जिंतूर, मंठा, नेर, जालना शहरातील केंद्र, भोकरदन, सिल्लोड, गारखेडा, औ.बाद, मु.
     ७-एप्रिल श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

अहमदनगर जिल्हा दौरा

(आयुर्वेद मुद्रण, स्वयंरोजगार)

       दिनांक                        ठिकाण
     १९-एप्रिल सिन्नर, अकोले, संगमनेर, शहरातील केंद्र, आश्वी, चिंचपूर मु.
    २०-एप्रिल औरंगपूर, लोणी, कोल्हार, राहुरी, अ.नगर शहरातील केंद्र मु.
    २१-एप्रिल समर्थनगर श्रीगोंदा, वांगदरी, मढे वडगाव, लोणी व्यंकनाथ, वेलवंडी, पारनेर, केडगाव, नगर मु.
    २२-एप्रिल पाथर्डी, शेवगांव, पैठण,
    २३-एप्रिल रासकर मळा श्रीरामपूर, बाभळेश्वर, तिसगाव, निबेवस्ती, कोल्हार, पिंप्री निर्मळ, राहता, साकुरी, शिर्डी, कोपरगाव मु.
    २४-एप्रिल कोळपेवाडी, वेळापूर, कारवाडी, चासनळी, धामोरी, निफाड, नाशिकरोड, श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

ज्ञानगंगा ३: ७४४७४३६००३

विदर्भ दौरा

(आयुर्वेद मुद्रण, स्वयंरोजगार)

     दिनांक                                            ठिकाण
५-एप्रिल  धरणगांव यावल मु.
६-एप्रिल  फैजपूर, रावेर, भुसावळ, मुक्ताई नगर, मलकापूर, बुलढाणा सरस्वती नगर मु.
७-एप्रिल बुलढाणा रामनगर, चिखली, मेहकर, मालेगांव मु
८-एप्रिल  अकोला शहरातील केंद्र, अकोट, अंजनगांव सुर्जी, परतवाडा, अचलपूर,  समर्थ नगर, अचलपूर भुलभुलैया,चांदूर बाजार मु.  
९-एप्रिल  अमरावती राजापेठ, अमरावती, रहाटगांव, कारंजा घाडगे, कळमेश्वर, सावनेर, झिं. टाकळी नागपूर, महल नागपूर मु.
१०-एप्रिल  नागपूर चक्रधर नगर, वर्धा, यवतमाळ, कारंजालाड, बोरगांव मंजू, खामगांव मु
११-एप्रिल  श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

मुंबई दौरा

(आयुर्वेद मुद्रण, स्वयंरोजगार)

    दिनांक                                   ठिकाण
२०-एप्रिल इगतपुरी, खडकपाडा, कल्याण, कोळशेवाडी, डोंबिवली,बदलापूर मु.
२१-एप्रिल पनवेल, चोंढी, अलिबाग, रोहा वरसे, रोहा अष्टमी मु.
२२-एप्रिल नेरूळ, दिवागांव, एरोली, भांडूप मु.
२३-एप्रिल नालासोपारा, विरार सफाळे, श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

ज्ञानगंगा ४: ७४४७४३६०८५

पुणे-कोल्हापूर दौरा

(मुद्रण, स्वयंरोजगार )

     दिनांक                                ठिकाण
४-एप्रिल  नारायणगांव, मंचर, अवसारी फाटा, चाकण तळेगांव दाभाडे मु.
५-एप्रिल  पिंपरी, आकुर्डी, थेरगांव, कोथरुड, सारसबाग मु.
६-एप्रिल  मुंढवा, हडपसर, काळेबोराटे नगर, सासवड, सातारा, कराड, सांगली मु.
७-एप्रिल  जयसिंगपूर, इचलकरंजी, जवाहरनगर, कोटीतीर्थ कोल्हापूर मु.
८-एप्रिल  श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

खान्देश दौरा

(आयुर्वेद मुद्रण, स्वयंरोजगार)

     दिनांक                                    ठिकाण
१३-एप्रिल कळवण, देवळा, सटाणा, ताहराबाद, लोहणेर, दहिवेल, नंदुरबार मु.
१४-एप्रिल तळोदा, प्रकाशा, शहादा, वडाळी, शिरपूर, विद्यानगर धुळे, शिवाजीरोड धुळे, अमळनेर मु.
१५-एप्रिल पारोळा, अयोध्यानगर जळगाव, आनंदनगर जळगाव, प्रतापनगर जळगाव मु.
१६-एप्रिल जामनेर, शेंदुर्णी, पाचोरा, भडगांव, कजगांव, चाळीसगांव मु.
१७-एप्रिल कन्नड, नांदगाव, मनमाड, पिंपळगाव बसवंत, श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत.