ज्ञानगंगा वेळापत्रक- ऑक्टोंबर २०१८

ज्ञानगंगा आपल्यादारी

ज्ञानगंगा 

९९२२४२०२७८ 

पुणेकोल्हापूर (आयुर्वेद)

       दिनांक                         ठिकाण
  १२- ऑक्टोंबर  नारायणगांव, मंचर, अवसारीफाटा, चाकण, तळेगाव दाभाडे मु.
  १३- ऑक्टोंबर  आकुर्डी, थेरगाव, कोथरुड, सारसबाग मु.
  १४ – ऑक्टोंबर  मुंढवा, हडपसर, काळे बोराडे नगर, सातारा, कराड, सांगली मु.
  १५ – ऑक्टोंबर  जयसिंगपूर,नदीवेस इचलकरंजी, जवाहरनगर, कोल्हापूर मु.
  १६- ऑक्टोंबर  श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत
  

मराठवाडा दौरा

(आयुर्वेद व श्री स्वामी समर्थ सेवा अंक)

       दिनांक                                                ठिकाण
      ३०-ऑक्टोंबर  येवला, वैजापूर, गंगापूर, वाळुंज, बन्सीलाल नगर, शिवाजी नगर, गारखेडा मु.
      ३१-ऑक्टोंबर  हडको, विठ्ठलनगर,  गेवराई, सहयोगनगर बीड, भाग्यनगर बीड, वडवणी, माजलगाव, परळी   वैजनाथ, प्रियानगर परळी वैजनाथ,   अंबाजोगाई मु. 
      १-नोव्हेंबर  कळंब, उस्मानाबाद शहरातील केंद्र, तुळजापूर, लातूर, अहमदपूर, मगनपूर, नांदेड मु.
      २-ऑक्टोंबर  वसमत
      ३-ऑक्टोंबर  सिंचननगर परभणी,  सेलू, चिंचोली, परतुर, नेर, नरिमननगर जालना, तुळजाभवानीनगर जालना, गारखेडा, मु.
      ४-ऑक्टोंबर  श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

ज्ञानगंगा २ : ७४४७४३६००२

मराठवाडा दौरा

(मुद्रण, स्वयंरोजगार)

       दिनांक                                       ठिकाण
      १०-ऑक्टोंबर  येवला, वैजापूर, गंगापूर, वाळुंज, शिवाजीनगर, औ.बाद, गारखेडा एन.९, औ.बाद मु.
      ११-ऑक्टोंबर  विठ्ठलनगर, गेवराई, सहयोगनगर बीड, भाग्यनगरबीड, वडवणी, माजलगाव, खंडोबानगर परळी, अंबेजोगाई, लातूर   मु.
      १२-ऑक्टोंबर  अहमदपूर, मगनपूरा नांदेड, वसमत, परभणी शहरातील केंद्र व मु.
      १३-ऑक्टोंबर  जिंतूर, मंठा, नेर, जालना शहरातील केंद्र, भोकरदन, सिल्लोड,  एन-९, औ.बाद, मु.
      १४-ऑक्टोंबर  श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

अहमदनगर जिल्हा दौरा

(आयुर्वेद मुद्रण, स्वयंरोजगार)

       दिनांक                        ठिकाण
     २१- ऑक्टोंबर  सिन्नर, अकोले, संगमनेर शहरातील केंद्र, आश्वी, चिंचपूर मु.
    २२- ऑक्टोंबर  लोणी, कोल्हार, राहुरी, अ.नगर शहरातील केंद्र मु.
    २३ – ऑक्टोंबर  श्रीगोंदा, वांगदरी, मढे वडगाव, लोणी व्यंकनाथ, वेलवंडी, पारनेर, केडगाव, नगर मु.
    २४ – ऑक्टोंबर  पाथर्डी, शेवगांव, पैठण, नेवासा, करंजगाव, श्रीरामपूर.
    २५ – ऑक्टोंबर  रासकर मळा श्रीरामपूर, बाभळेश्वर, तिसगाव, निबेवस्ती, कोल्हार, पिंप्री निर्मळ, राहता, साकुरी, शिर्डी, कोपरगाव मु.
    २६ – ऑक्टोंबर  कोळपेवाडी, वेळापूर, कारवाडी, चासनळी, धामोरी, निफाड, नाशिकरोड, श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

ज्ञानगंगा ३: ७४४७४३६००३

विदर्भ दौरा

(आयुर्वेद मुद्रण, स्वयंरोजगार)

     दिनांक                                            ठिकाण
  ५ – ऑक्टोंबर  भुसावळ मु.
  ६ – ऑक्टोंबर  मुक्ताईनगर, मलकापूर, सरस्वतीनगर बुलढाणा, रामनगर बुलढाणा, चिखली, मेहकर, मालेगाव मु.
  ७- ऑक्टोंबर  अकोला शहरातील केंद्र, अकोट, अंजनगाव सुर्जी मु.
  ८ – ऑक्टोंबर  अचलपूर समर्थ नगर, अचलपूर भूलभुलैया, चांदूर बाजार, राजापेठ अमरावती, अमरावती रहाटगांव, कारंजा घाडगे, कळमेश्वर, सावनेर  मु. 
 ९ – ऑक्टोंबर  झिं. टाकळी नागपूर, महल नागपूर, नागपूर चक्रधर नगर नागपूर, वर्धा, यवतमाळ मु
  १०- ऑक्टोंबर  कारंजालाड, बोरगाव मंजू, खामगांव मु.
  ११ – ऑक्टोंबर   श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत
  

मुंबई दौरा

(आयुर्वेद मुद्रण, स्वयंरोजगार)

    दिनांक                                   ठिकाण
 २२ – ऑक्टोंबर  इगतपुरी, खडकपाडा, कल्याण, कोळशेवाडी, डोंबिवली,बदलापूर मु.
 २३ – ऑक्टोंबर    पनवेल, नेरूळ, दिवागांव, एरोली, भांडूप मु.
 २४- ऑक्टोंबर  नालासोपारा, विरार, सफाळे, श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

ज्ञानगंगा ४: ७४४७४३६०८५

पुणे-कोल्हापूर दौरा

(मुद्रण, स्वयंरोजगार )

     दिनांक                                ठिकाण
 ९ – ऑक्टोंबर  नारायणगांव, मंचर, अवसारी फाटा, चाकण पिंपरी मु.
 १०- ऑक्टोंबर  आकुर्डी, थेरगांव, कोथरुड, सारसबाग मु.
 ११- ऑक्टोंबर  मुंढवा, हडपसर, काळे बोराटे नगर, सासवड, सातारा, कराड, सांगली मु.
 १२ – ऑक्टोंबर  जयसिंगपूर, इचलकरंजी, जवाहरनगर, कोटीतीर्थ कोल्हापूर मु.
 १३- ऑक्टोंबर  श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

खांदेश दौरा

(आयुर्वेद व मुद्रण, स्वयंरोजगार )

 

     दिनांक                                ठिकाण
 २१- ऑक्टोंबर  कळवण, देवळा, सटाणा, ताराहाबाद, लोहणेर, दहिवेल, नंदुरबार मु.
 २२ – ऑक्टोंबर  तळोदा, प्रकाशा, शहादा, वडाळी, शिरपूर, विद्यानगर, धुळे, शिवाजीरोड धुळे, अमळनेर मु.
 २३ – ऑक्टोंबर   पारोळा, धरणगाव, यावल  मु.
 २४ – ऑक्टोंबर   फैजपूर, रावेर देशमुख प्लॉट, रावेर दत्तात्रेय नगर, प्रतापनगर, जळगाव मु. अयोध्यानगर जळगाव, आनंदनगर जळगाव, प्रतापनगर जळगाव जामनेर, शेंदुर्णी, पाचोरा, भडगाव, कजगांव मु.
 २५ – ऑक्टोंबर  अयोध्यानगर जळगाव, आनंदनगर जळगाव, प्रतापनगर जळगाव जामनेर, शेंदुर्णी, पाचोरा, भडगाव, कजगांव, चाळीसगाव मु.
 २६- ऑक्टोंबर  कन्नड, नांदगाव, मनमाड, पिंपळगाव बसवंत, श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत