ज्ञानगंगा वेळापत्रक-सप्टेंबर २०१७

ज्ञानगंगा 1

पुणे- कोल्हापूर- दौरा
(आयुर्वेद )
दिनांक ठिकाण

12/9/17 नारायणगांव, मंचर, अवसारी फाटा, चाकण, पिंपरी मु.
13/9/17 आकुर्डी, थेरगांव, कोथरूड,मुंढवा, हडपसर, काळे बोराटे, सारसबाग मु.
14/9/17 सातारा, कराड , सांगली मु.
15/9/17 जयसिंगपूर, इचलकरंजी, जवाहरनगर, कोटीतीर्थ कोल्हापूर मु.
16/9/17 श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

मराठवाडादौरा
(आयुर्वेदवश्रीस्वामीसमर्थसेवाअंक)
दिनांक ठिकाण

25/09/17 येवला, वैजापूर, वाळुंज, बन्सीलालनगर, गारखेडामु.
26/09/17 गेवराई, सहयोगनगरबीड, भाग्यनगरबीड, वडवणी, खंडोबानगरपरळीवैजनाथ, प्रियानगरपरळीवैजनाथ, अंबाजोगाईमु.
27/09/17 उस्मानाबाद, तुळजापूर, लातूर, अहमदपूर, मगनपूरा, नांदेडमु.
28/09/17 वसमत, हिंगोली, पुर्णा, ताडकस, विकासनगरपरभणी, शिवाजीनगरपरभणीमु.
29/09/17 सिंचननगरपरभणी, चिंचोली, परतुर, नेर, नरिमननगरजालना, तुळजाभवानीनगरजालना, गारखेडामु.
30/09/17 श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

ज्ञानगंगा 2

मराठवाडादौरा

(मुद्रण, स्वयंरोजगार)

दिनांक       ठिकाण

9/9/17 येवला, वैजापूर, गंगापूर,वाळुंज, शिवाजीनगरऔ.बाद, गारखेडा,एन.9, औ.बादमु.
10/9/17 विठ्ठलनगर, गेवराई, सहयोगनगरबीड, भाग्यनगरबीड, वडवणी, माजलगाव, खंडोबानगरपरळी, प्रियानगरपरळी, अंबेजोगाईलातूरमु.
11/9/17 अहमदपूर, मगनपूरानांदेड, वसमत, परभणीशहरातीलकेंद्रवमु.
12/9/17 जिंतूर, मंठा, नेर, जालनाशहरातीलकेंद्र, भोकरदन, सिल्लोड, गारखेडा, औ.बाद, मु.
13/9/17 श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

अहमदनगरजिल्हादौरा

(आयुर्वेदवमुद्रण, स्वयंरोजगार)

दिनांक       ठिकाण

17/9/17 सिन्नर, अकोले, संगमनेर, शहरातीलकेंद्र, आश्वी, चिंचपूरमु.
18/9/17 औरंगपूर, लोणी, कोल्हार, राहुरी, अ.नगरशहरातीलकेंद्रमु.
19/9/17 समर्थनगरश्रीगोंदा, वांगदरी, मढेवडगाव, लोणीव्यंकनाथ, वेलवंडी, पारनेर, केडगाव, नगरमु.
20/9/17 पाथर्डी, शेवगांव, पैठण, नेवासा, करजगाव, श्रीरामपूरशहरातीलकेंद्रमु.
21/9/17 रासकरमळाश्रीरामपूर, बाभळेश्वर, तिसगाव, निबेवस्ती, कोल्हार, पिंप्रीनिर्मळ, राहता, साकुरी, शिर्डी, कोपरगावमु.
22/9/17 कोळपेवाडी, वेळापूर, कारवाडी, चासनळी, धामोरी, निफाड, नाशिकरोड, श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

ज्ञानगंगा 3

विदर्भदौरा

(आयुर्वेदवमुद्रण, स्वयंरोजगार)

दिनांक       ठिकाण

8/9/17 धरणगांव यावल मु.
9/9/17 फैजपूर, रावेर, भुसावळमु.
10/9/17 मुक्ताईनगर, मलकापूर, बुलढाणासरस्वतीनगर ,बुलढाणारामनगर, चिखली, मेहकर, मालेगावमु.
11/9/17 अकोलाशहरातीलकेंद्र, अकोट, अंजनगावसुर्जीमु.
12/9/17 अचलपूरसमर्थनगर, अचलपूरभुलभुलैय्या, चांदूरबाजार, अमरावती- राजापेठ, अमरावतीरहाटगांव ,कारंजाघाडगे, कळमेश्वर, सावनेरमु.
13/9/17 झिं. टाकळी, नागपूरमहलनागपूर, नागपूरचक्रधरनगर , वर्धा, यवतमाळ, कारंजालाड, बोरगांवमंजु, खामगावमु.
14/9/17 श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

मुंबईदौरा

(आयुर्वेदवमुद्रण, स्वयंरोजगार)

दिनांक       ठिकाण

18/9/17 इगतपुरी, खडकपाडा, कल्याण, कोळशेवाडी, डोंबिवली, बदलापूर मु.
19/9/17 पनवेल, नेरूळ, दिवागांव, एरोली, भांडूप मु.
20/9/17 नालासोपारा, विरार, सफाळे, श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

ज्ञानगंगा 4

पुणे-कोल्हापूरदौरा

(मुद्रण, स्वयंरोजगार, गुरुआमृत)

दिनांक       ठिकाण

7/9/17 नारायणगांव, मंचर, अवसारीफाटा, चाकण,भोसरी, पिंपरी मु.
8/9/17 आकुर्डी, थेरगांव, कोथरुड, सारसबागमु.
9/9/17 सातारा, कराड, सांगलीमु.
10/9/17 जयसिंगपूर, इचलकरंजी, जवाहरनगर, कोटीतीर्थकोल्हापूरमु.
11/9/17 श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

खान्देशदौरा

(आयुर्वेदवमुद्रण, स्वयंरोजगार, गुरुआमृत)

दिनांक       ठिकाण

25/9/17 कळवण, देवळा, सटाणा, ताहराबाद, लोहणेर, दहिवेल, नंदुरबार मु.
26/9/17 तळोदा, प्रकाशा, शहादा, वडाळी, शिरपूर, विद्यानगरधुळे, शिवाजीरोडधुळे, पारोळा, अयोध्यानगरजळगावमु.
27/9/17 आनंदनगरजळगाव, प्रतापनगरजळगाव, पाचोरा, भडगाव, कजगाव, चाळीसगावमु.
28/9/17 कन्नड, नांदगाव, मनमाड, पिंपळगावबसवंत, श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

Check Also

ज्ञानगंगा वेळापत्रक