ज्ञानगंगा वेळापत्रक- जून २०१८

ज्ञानगंगा आपल्यादारी

ज्ञानगंगा 

९९२२४२०२७८ / ७४४७४३६००२

पुणेकोल्हापूरकोकण दौरा (आयुर्वेद)

       दिनांक                         ठिकाण
  ०८ – जून नारायणगांव, मंचर, अवसारीफाटा, चाकण, तळेगाव दाभाडे मु.
  ०९ – जून  पिंपरी, आकुर्डी, थेरगाव, कोथरुड, सारसबाग मु.
  १० – जून मुंढवा, हडपसर, काळेबोराडेनगर, सातारा, कराड,सांगली मु.
  ११ – जून जयसिंगपूर, इचलकरंजी, जवाहरनगर, कोटीतीर्थ, कोल्हापूर मु.
  १२ – जून श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत
   वैभववाडी, कडूवाडी, सावंतवाडी, राजापूर, पाली, रत्नागिरी मु.

मराठवाडा दौरा

(आयुर्वेद व श्री स्वामी समर्थ सेवा अंक)

       दिनांक                                                ठिकाण
      १८ – जून  येवला, वैजापूर, वाळुंज, बन्सीलाल नगर, गारखेडा मु.
      १९ – जून गेवराई, सहयोगनगर बीड, भाग्यनगर, बीड, वडवणी, खंडोबा नगर परळी वैजनाथ, प्रियानगर परळी वैजनाथ, अंबाजोगाई मु. 
      २० – जून  उस्मानाबाद, तुळजापूर, लातूर, अहमदपूर, मगनपुरा, नांदेड मु.
      २१  – जून  वसमत, विकास नगर परभणी, शिवाजी नगर, परभणी मु.
      २२ – जून सिंचननगर परभणी, चिंचोली, परतुर, नेर, नरिमननगर जालना, तुळजाभवानीनगर जालना, गारखेडा मु.
      २३ – जून श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

ज्ञानगंगा २ : ७४४७४३६००२

मराठवाडा दौरा

(मुद्रण, स्वयंरोजगार)

       दिनांक                                       ठिकाण
      ०९ – जून येवला, वैजापूर, गंगापूर, वाळुंज, शिवाजीनगर, औ.बाद, गारखेडा एन.9, औ.बाद मु.
      १० – जून विठ्ठलनगर, गेवराई, सहयोगनगर बीड, भाग्यनगरबीड, वडवणी, माजलगाव, खंडोबानगर परळी, प्रियानगरपरळी, अंबेजोगाई, लातूर मु.
      ११ – जून अहमदपूर, मगनपूरा नांदेड, वसमत, परभणी शहरातील केंद्र व मु.
      १२ – जून जिंतूर, मंठा, नेर, जालना शहरातील केंद्र, भोकरदन, सिल्लोड,  एन-९, औ.बाद, मु.
      १३ – जून श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

अहमदनगर जिल्हा दौरा

(आयुर्वेद मुद्रण, स्वयंरोजगार)

       दिनांक                        ठिकाण
     १७ – जून सिन्नर, अकोले, संगमनेर, शहरातील केंद्र, आश्वी, चिंचपूर मु.
    १८ – जून  लोणी, कोल्हार, राहुरी, अ.नगर शहरातील केंद्र मु.
     १९ – जून समर्थनगर श्रीगोंदा, वांगदरी, मढे वडगाव, लोणी व्यंकनाथ, वेलवंडी, पारनेर, केडगाव, नगर मु.
    २० – जून पाथर्डी, शेवगांव, पैठण, नेवासा, करंजगाव, श्रीरामपूर.
    २१ – जून रासकर मळा श्रीरामपूर, बाभळेश्वर, तिसगाव, निबेवस्ती, कोल्हार, पिंप्री निर्मळ, राहता, साकुरी, शिर्डी, कोपरगाव मु.
    २२ – जून कोळपेवाडी, वेळापूर, कारवाडी, चासनळी, धामोरी, निफाड, नाशिकरोड, श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

ज्ञानगंगा ३: ७४४७४३६००३

विदर्भ दौरा

(आयुर्वेद मुद्रण, स्वयंरोजगार)

     दिनांक                                            ठिकाण
  ०६ – जून  धरणगांव यावल मु.
  ०७ – जून  फैजपूर, रावेर, भुसावळ, मुक्ताई नगर, मलकापूर, बुलढाणा सरस्वती नगर मु.
  ०८ – जून बुलढाणा रामनगर, चिखली, मेहकर, मालेगांव मु
  ०९ – जून अकोला शहरातील केंद्र, अकोट, अंजनगांव सुर्जी, परतवाडा, अचलपूर,  समर्थ नगर, अचलपूर भुलभुलैया, चांदूर बाजार मु.  
  १० – जून  अमरावती राजापेठ, अमरावती, रहाटगांव, कारंजा घाडगे, कळमेश्वर, सावनेर, झिं. टाकळी नागपूर, महल नागपूर मु.
  ११ – जून  नागपूर चक्रधर नगर, वर्धा, यवतमाळ, कारंजालाड, बोरगांव मंजू, खामगांव मु
  १२ – जून  श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

मुंबई दौरा

(आयुर्वेद मुद्रण, स्वयंरोजगार)

    दिनांक                                   ठिकाण
 १९ – जून इगतपुरी, खडकपाडा, कल्याण, कोळशेवाडी, डोंबिवली,बदलापूर मु.
 २० – जून पनवेल, चोंढी, अलिबाग,नेरूळ, दिवागांव, एरोली, भांडूप मु.
 २१ – जून नालासोपारा, विरार सफाळे, श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

ज्ञानगंगा ४: ७४४७४३६०८५

पुणे-कोल्हापूर दौरा

(मुद्रण, स्वयंरोजगार )

     दिनांक                                ठिकाण
 २९ – मे  नारायणगांव, मंचर, अवसारी फाटा, चाकण पिंपरी मु.
 ३० – मे  आकुर्डी, थेरगांव, कोथरुड, सारसबाग मु.
 ३१ – मे  मुंढवा, हडपसर, काळेबोराटेनगर, सासवड, सातारा, कराड, सांगली मु.
 ०१ – जून  जयसिंगपूर, इचलकरंजी, जवाहरनगर, कोटीतीर्थ कोल्हापूर मु.
 ०२- जून  श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत