ज्ञानगंगा वेळापत्रक- एप्रिल २०१९

ज्ञानगंगा आपल्यादारी

ज्ञानगंगा 

९९२२४२०२७८ 

पुणेकोल्हापूर (आयुर्वेद)

       दिनांक                         ठिकाण
  १५- एप्रिल   नारायणगांव, मंचर, अवसारी फाटा, चाकण, पिंपरी मु.
  १६- एप्रिल   आकुर्डी, थेरगाव, कोथरुड, सारसबाग मु.
  १७ – एप्रिल   मुंढवा, हडपसर, काळेबोराटे नगर, सातारा, कराड, सांगली मु.
  १८ – एप्रिल   जयसिंगपूर, नदीवेस इचलकरंजी, जवाहरनगर, कोटीतीर्थ कोल्हापूर मु.
  १९- एप्रिल   श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत
  

मराठवाडा दौरा

(आयुर्वेद व श्री स्वामी समर्थ सेवा अंक)

       दिनांक                                                ठिकाण
     ३ – मे  येवला, वैजापूर, वाळुंज, बन्सीलाल नगर, शिवाजीनगर, गारखेडा मु.
   ४- मे हडको, विठ्ठलनगर औरंगाबाद, गेवराई, सहयोगनगर बीड, भाग्यनगरबीड, वडवणी, माजलगांव, खंडोबानगर परळी, वैजनाथ, प्रियानगर परळी वैजनाथ, अंबेजोगाई मु.
      ५-मे  लातूर, अहमदपूर, मगनपूरा नांदेड, हिंगोली, जवळा बाजार, पूर्णा, ताडककस, विकासनगर परभणी, शिवाजी नगर, परभणी मु.
     ६-मे  सिंचननगरपरभणी, सेलु, चिंचोली, परतुर, नेर, नरिमननगर जालना, तुळजाभवानीनगर जालना, गारखेडा  औरंगाबाद मु. 
     ७-मे   श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत
         

 

ज्ञानगंगा २ : ७४४७४३६००२

मराठवाडा दौरा

(मुद्रण, स्वयंरोजगार)

       दिनांक                                       ठिकाण
      ९-एप्रिल  येवला, वैजापूर, गंगापूर, वाळुंज, शिवाजीनगर, औ.बाद, गारखेडा एन.९, औ.बाद मु.
      १०-एप्रिल  विठ्ठलनगर, गेवराई, सहयोगनगर बीड, भाग्यनगर बीड, वडवणी, माजलगाव, खंडोबानगर परळी, अंबेजोगाई, लातूर   मु.
      ११-एप्रिल  अहमदपूर, मगनपूरा नांदेड, वसमत, परभणी शहरातील केंद्र व मु.
      १२-एप्रिल  जिंतूर, मंठा, नेर, जालना शहरातील केंद्र, भोकरदन, सिल्लोड,  एन-९, औ.बाद, मु.
      १३-एप्रिल  श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

अहमदनगर जिल्हा दौरा

(आयुर्वेद मुद्रण, स्वयंरोजगार)

       दिनांक                        ठिकाण
     २२- एप्रिल
 सिन्नर, अकोले, संगमनेर शहरातील केंद्र, आश्वी, चिंचपूर मु.
    २३- एप्रिल  लोणी, कोल्हार, राहुरी, अ.नगर शहरातील केंद्र मु.
    २४ – एप्रिल  श्रीगोंदा, वांगदरी, मढे वडगाव, लोणी व्यंकनाथ, वेलवंडी, पारनेर, केडगाव, नगर मु.
    २५ – एप्रिल  पाथर्डी, शेवगांव, पैठण, नेवासा, करंजगाव, श्रीरामपूर.
    २६ – एप्रिल  रासकर मळा श्रीरामपूर, बाभळेश्वर, तिसगाव, निबेवस्ती, कोल्हार, पिंप्री निर्मळ, राहता, साकुरी, शिर्डी, कोपरगाव मु.
    २७ – एप्रिल  कोळपेवाडी, वेळापूर, कारवाडी, चासनळी, धामोरी, निफाड, नाशिकरोड, श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

ज्ञानगंगा ३: ७४४७४३६००३

विदर्भ दौरा

(आयुर्वेद मुद्रण, स्वयंरोजगार)

 

     दिनांक                                            ठिकाण
  ९ – एप्रिल  भुसावळ मु.
  १०- एप्रिल  मुक्ताईनगर, मलकापूर, सरस्वतीनगर बुलढाणा, रामनगर बुलढाणा, चिखली, मेहकर, मालेगाव मु.
  ११- एप्रिल  अकोला शहरातील केंद्र, अकोट, अंजनगाव सुर्जी मु.
  १० – एप्रिल  परतवाडा अचलपूर, समर्थ नगर अचलपूर, चांदूर बाजार, राजापेठ अमरावती, अमरावती रहाटगांव, कारंजा घाडगे,  कळमेश्वर, सावनेर  मु. 
  १२- एप्रिल  झिंगाबाई टाकळी नागपूर, महल नागपूर, नागपूर चक्रधर नगर नागपूर, वर्धा, तुकूम, चंद्रपूर ऊर्जानगर मु.
  १३- एप्रिल  कारंजालाड, बोरगाव मंजू, खामगांव मु.
  १४- एप्रिल  श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत
 

 

मुंबई दौरा

(आयुर्वेद मुद्रण, स्वयंरोजगार)

    दिनांक                                   ठिकाण
 २२ – एप्रिल  इगतपुरी, खडकपाडा, कल्याण, कोळशेवाडी, डोंबिवली, बदलापूर मु.
 २३ – एप्रिल    पनवेल, चौंढी, नेरूळ, अलिबाग, रोहा वरसे रोहा आष्टी  मु.
 २४- एप्रिल  पाली, नेरूळ, दिवागाव, ऐरोली, भांडूप मु.
 २५– एप्रिल  नालासोपारा, विरार, सफाळे, श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

ज्ञानगंगा ४: ७४४७४३६०८५

पुणे-कोल्हापूर दौरा

(मुद्रण, स्वयंरोजगार )

     दिनांक                                ठिकाण
 ९ – एप्रिल  नारायणगांव, मंचर, अवसारी फाटा, चाकण पिंपरी मु.
 १०- एप्रिल  आकुर्डी, थेरगांव, कोथरुड, सारसबाग, बारामती मु.
 ११- एप्रिल  सातारा, कराड, सांगली मु. 
 १२- एप्रिल  जयसिंगपूर, इचलकरंजी, जवाहरनगर, कोल्हापूर मु.
 १३- एप्रिल  श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

 

खांदेश दौरा

(आयुर्वेद व मुद्रण, स्वयंरोजगार )

     दिनांक                                ठिकाण
 १६- एप्रिल  कळवण, देवळा, सटाणा, ताराहाबाद, लोहणेर, दहिवेल, नंदुरबार मु.
 १७- एप्रिल  तळोदा, प्रकाशा, शहादा, वडाळी, शिरपूर, विद्यानगर, धुळे, शिवाजीरोड धुळे, अमळनेर मु.
 १८ – एप्रिल   पारोळा, धरणगाव, फैजपूर, रावेर देशमुख प्लॉट, रावेर दत्तात्रेय नगर, यावल  मु.
 १९ – एप्रिल   प्रतापनगर, अयोध्यानगर जळगाव, आनंदनगर जळगाव, मु.
 २० – एप्रिल   जामनेर, शेंदुर्णी, पाचोरा, भडगाव, कजगांव, चाळीसगाव मु.
 २१- एप्रिल  कन्नड, नांदगाव, मनमाड, पिंपळगाव बसवंत, श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत.