ज्ञानगंगा वेळापत्रक- मार्च २०१९

ज्ञानगंगा आपल्यादारी

ज्ञानगंगा 

९९२२४२०२७८ 

पुणेकोल्हापूर (आयुर्वेद)

       दिनांक                         ठिकाण
  १२- मार्च   नारायणगांव, मंचर, अवसारी फाटा, चाकण, पिंपरी मु.
  १३- मार्च   आकुर्डी, थेरगाव, कोथरुड, सारसबाग मु.
  १४ – मार्च   सातारा, कराड, सांगली मु.
  १५ – मार्च   जयसिंगपूर, नदीवेस इचलकरंजी, जवाहरनगर, कोटीतीर्थ कोल्हापूर मु.
  १६- मार्च   वैभववाडी, कडूवाडी, सावंतवाडी, राजापूर, पाली, रत्नागिरी, मु.
  १७- मार्च   कौसुंब, पुणे मु.
  १८- मार्च   श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

मराठवाडा दौरा

(आयुर्वेद व श्री स्वामी समर्थ सेवा अंक)

       दिनांक                                                ठिकाण
      २६-फेब्रुवारी  येवला, वैजापूर, वाळुंज, बन्सीलाल नगर, शिवाजीनगर, गारखेडा मु.
      २७-फेब्रुवारी हडको, विठ्ठलनगरऔरंगाबाद, गेवराई, सहयोगनगरबीड, भाग्यनगरबीड, वडवणी, माजलगांव, खंडोबानगरपरळी, वैजनाथ, प्रियानगरपरळीवैजनाथ, अंबेजोगाईमु.
      २८-फेब्रुवारी  उस्मानाबाद शहर केंद्र, तुळजापूर, लातूर, अहमदपूर, मगनपूरा नांदेड मु.
      १-मार्च  वसमत, विकासनगरपरभणी, शिवाजीनगर, परभणी मु.
     २-मार्च  सिंचननगरपरभणी, सेलु, चिंचोली, परतुर, नेर, नरिमननगर जालना, तुळजाभवानीनगर जालना, गारखेडा  औरंगाबाद मु.  
      ३-मार्च  श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

ज्ञानगंगा २ : ७४४७४३६००२

मराठवाडा दौरा

(मुद्रण, स्वयंरोजगार)

       दिनांक                                       ठिकाण
      ६-फेब्रुवारी  येवला, वैजापूर, गंगापूर, वाळुंज, शिवाजीनगर, औ.बाद, गारखेडा एन.९, औ.बाद मु.
      ७-फेब्रुवारी  विठ्ठलनगर, गेवराई, सहयोगनगर बीड, भाग्यनगर बीड, वडवणी, माजलगाव, खंडोबानगर परळी, अंबेजोगाई, लातूर   मु.
      ८-फेब्रुवारी  अहमदपूर, मगनपूरा नांदेड, वसमत, परभणी शहरातील केंद्र व मु.
      ९-फेब्रुवारी  जिंतूर, मंठा, नेर, जालना शहरातील केंद्र, भोकरदन, सिल्लोड,  एन-९, औ.बाद, मु.
      १०-फेब्रुवारी  श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

अहमदनगर जिल्हा दौरा

(आयुर्वेद मुद्रण, स्वयंरोजगार)

       दिनांक                        ठिकाण
     १७- फेब्रुवारी
 सिन्नर, अकोले, संगमनेर शहरातील केंद्र, आश्वी, चिंचपूर मु.
    १८- फेब्रुवारी  लोणी, कोल्हार, राहुरी, अ.नगर शहरातील केंद्र मु.
    १९ – फेब्रुवारी  श्रीगोंदा, वांगदरी, मढे वडगाव, लोणी व्यंकनाथ, वेलवंडी, पारनेर, केडगाव, नगर मु.
    २० – फेब्रुवारी  पाथर्डी, शेवगांव, पैठण, नेवासा, करंजगाव, श्रीरामपूर.
    २१ – फेब्रुवारी  रासकर मळा श्रीरामपूर, बाभळेश्वर, तिसगाव, निबेवस्ती, कोल्हार, पिंप्री निर्मळ, राहता, साकुरी, शिर्डी, कोपरगाव मु.
    २२ – फेब्रुवारी  कोळपेवाडी, वेळापूर, कारवाडी, चासनळी, धामोरी, निफाड, नाशिकरोड, श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

ज्ञानगंगा ३: ७४४७४३६००३

विदर्भ दौरा

(आयुर्वेद मुद्रण, स्वयंरोजगार)

 

     दिनांक                                            ठिकाण
  ७ – फेब्रुवारी  भुसावळ मु.
  ८- फेब्रुवारी  मुक्ताईनगर, मलकापूर, सरस्वतीनगर बुलढाणा, रामनगर बुलढाणा, चिखली, मेहकर, मालेगाव मु.
  ९- फेब्रुवारी  अकोला शहरातील केंद्र, अकोट, अंजनगाव सुर्जी मु.
  १० – फेब्रुवारी  अचलपूर समर्थ नगर, अचलपूर भूलभुलैया, चांदूर बाजार, राजापेठ अमरावती, अमरावती रहाटगांव, कारंजा घाडगे,  कळमेश्वर, सावनेर  मु. 
  ११- फेब्रुवारी  झिंगाबाई टाकळी नागपूर, महल नागपूर, नागपूर चक्रधर नगर नागपूर, वर्धा, यवतमाळ मु
  १२- फेब्रुवारी  कारंजालाड, बोरगाव मंजू, खामगांव मु.
  १३- फेब्रुवारी   श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत
 

 

मुंबई दौरा

(आयुर्वेद मुद्रण, स्वयंरोजगार)

    दिनांक                                   ठिकाण
 १८ – फेब्रुवारी  इगतपुरी, खडकपाडा, कल्याण, कोळशेवाडी, डोंबिवली, बदलापूर मु.
 १९ – फेब्रुवारी    पनवेल, नेरूळ, दिवागांव, एरोली, भांडूप मु.
 २०- फेब्रुवारी  पाली, नेरूळ, दिवागाव, ऐरोली, भांडूप मु.
 २१– फेब्रुवारी  नालासोपारा, विरार, सफाळे, श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

ज्ञानगंगा ४: ७४४७४३६०८५

पुणे-कोल्हापूर दौरा

(मुद्रण, स्वयंरोजगार )

     दिनांक                                ठिकाण
 ११ – फेब्रुवारी  नारायणगांव, मंचर, अवसारी फाटा, चाकण पिंपरी मु.
 १२- फेब्रुवारी  आकुर्डी, थेरगांव, कोथरुड, सारसबाग मु.
  १३- फेब्रुवारी  मुंढवा, हडपसर, काळे बोराटे नगर, सासवड, सातारा, कराड, सांगली मु. 
 १४- फेब्रुवारी  जयसिंगपूर, इचलकरंजी, जवाहरनगर, कोटीतीर्थ कोल्हापूर मु.
 १५- फेब्रुवारी  श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत

 

 

खांदेश दौरा

(आयुर्वेद व मुद्रण, स्वयंरोजगार )

 

     दिनांक                                ठिकाण
 १७- फेब्रुवारी  कळवण, देवळा, सटाणा, ताराहाबाद, लोहणेर, दहिवेल, नंदुरबार मु.
 १८- फेब्रुवारी  तळोदा, प्रकाशा, शहादा, वडाळी, शिरपूर, विद्यानगर, धुळे, शिवाजीरोड धुळे, अमळनेर मु.
 १९ – फेब्रुवारी   पारोळा, धरणगाव, यावल  मु.
 २० – फेब्रुवारी   फैजपूर, रावेर देशमुख प्लॉट, रावेर दत्तात्रेय नगर, प्रतापनगर, जळगाव मु. अयोध्यानगर जळगाव, आनंदनगर जळगाव, प्रतापनगर जळगाव जामनेर, शेंदुर्णी, पाचोरा, भडगाव, कजगांव मु.
 २१ – फेब्रुवारी  अयोध्यानगर जळगाव, आनंदनगर जळगाव, प्रतापनगर जळगाव जामनेर, शेंदुर्णी, पाचोरा, भडगाव, कजगांव,     चाळीसगाव मु.
 २२- फेब्रुवारी  कन्नड, नांदगाव, मनमाड, पिंपळगाव बसवंत, श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर परत