कृषी महोत्सव २०२२ रिपोर्ट

Please Select State Option
Great! You Selected State Option
Please Select District Option
Great! You Selected District
Please Select District Option
Great! You Selected District
कृपया तुमचा एसपीएन नंबर एंटर करा !
छान ! आपण एसपीएन क्रमांक प्रविष्ट केला आहे.
कृपया सेवेकरी नाव एंटर करा किंवा तुम्ही तुमचा बरोबर spn नंबर टाकला नाही आहे !
छान ! आपण सेवेकरी नाव प्रविष्ट केला आहे..
Please Enter Valid Date !
Nice Its is valid date. Please Ensure That...

किमान रुजू केलीली सेवा

कृपया विभागा बद्दल किती सेवेकरी/भाविक याची माहिती प्रविष्ट करा
छान !!! विभागा बद्दल किती सेवेकरी/भाविक याची माहिती केली आहे
कृपया ग्राम अभियान अंतर्गत किती गांव / सेवा केंद्रांवर (साप्ताहिक किंवा दैनिक ) यांना माहिती प्रविष्ट करा
छान !!! ग्राम अभियान अंतर्गत किती गांव / सेवा केंद्रांवर (साप्ताहिक किंवा दैनिक ) यांना माहिती दिली आहे
कृपया नवीन जोडलेले प्रतिनिधी त्यांचे नांव व नंबर याची माहिती प्रविष्ट करा
छान !!! नवीन जोडलेले प्रतिनिधी त्यांचे नांव व नंबर माहिती दिली आहे
कृपया विभागा बद्दल नवीन संकल्पना याची माहिती प्रविष्ट करा
छान !!! विभागा बद्दल नवीन संकल्पना माहिती दिली आहे
कृपया विभागात कार्य करतांना आलेल्या अडचणी याची माहिती प्रविष्ट करा
छान !!! विभागात कार्य करतांना आलेल्या अडचणी माहिती दिली आहे